Arsimak paket arıtma üniteleri yaşam alanlarından kaynaklanan evsel atıksuların arıtımında kurulumu ve kullanımı kolay ekonomik geri dönüşüm üniteleridir.

   Su kaynaklarının giderek azaldığı dünyamızda bu kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılması için geri dönüşüm teknolojilerinin önemi gittikçe artmaktadır. Evsel atıksuların sulama sularında kullanılarak geri dönüşümü ile işletmeler, kurumlar ciddi bir kaynak tasarrufunun yanında doğal kaynaklarımızın sonraki nesillere aktarımı için önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedirler.

   Bugün Arsimak paket arıtma üniteleri 650 den fazla kurulu ünite ile dünyanın hemen her bölgesinde toplam 250.000 den fazla nüfusa hizmet vererek çevrenin korunması ve atıksuların geri dönüşümü için başarı ile hizmet vermektedir.


Paket Arıtma Şema

1- Izgara Kanalı :

    Manuel temizlemeli kaba ızgara 20 mm den daha küçük çaplı katı partiküllerin sistem girişinde uzaklaştırılması amacıyla sistemde yeralmaktadır.

2- Ön Çöktürme Haznesi :

    Atıksuyla beraber tesise giren biyolojik olarak arıtılmayacak askıda katı maddeler havuz tabanında toplanır. Bu ünite sayesinde arıtma tesisi difüzör hatlarının ve sistem içerisinde çalışan pompa vs. ekipmanların katı maddelerden zarar görmesi önlenmiş olur. Havuz tabanında çökelen çamurun 4 ayda bir vidanjör ile uzaklaştırılması gerekecektir.

3- Dengeleme Haznesi :

    Ön çöktürme haznesinden geçen atıksuların bu haznede toplanması ile homojen bir atıksu karışımı sağlanmaktadır. Ayrıca dengeleme haznesi pik debilerde atıksu miktarındaki dalgalanmaları önlemekte ve biyolojik arıtma sistemine sabit miktarda atıksu iletimini gerçekleştirmektedir.

4- Biyolojik Reaktör :

    Arsimak Arıtma Sistemleri, biyolojik kirlilik içeren atıksuların arıtımında dünyanın çeşitli ülkelerinde tercih edilmekte ve Türkiye’de en çok kullanılan Ardışık Kesikli Aktif Çamur SBR (Sequencing Batch Reaktor ) prosesini kullanmaktadır.
Ardışık Kesikli Reaktör Prosesi ile çalışan atıksu arıtma ünitelerinde; Havalandırma, çöktürme ve tahliye fazları ünite içerisinde ek bölmede ardışık olarak gerçekleşmektedir ve oluşan çamur zamanla mineralize olarak biyokütle miktarı minimum seviyede kalmaktadır.